Szkoła Podstawowa w Podgórzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut szkoły

§ 1
Szkoła Podstawowa w Podgórzu jest placówką publiczną, prowadzoną przez Gminę Łomża, nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Białymstoku. Siedzibą szkoły jest budynek znajdujący się na posesji przy ulicy Szkolnej 1.
Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 2
Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 3
Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu oraz zgodnie z ujednoliconą Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. i wynikającymi z niej rozporządzeniami wykonawczymi.

§ 4
Szkoła prowadzi nauczanie w zakresie nauczania zintegrowanego kl. I - III,
nauczania przedmiotowego kl. IV - VI, oddziału przedszkolnego, oraz nauczania specjalnego. Pełny cykl kształcenia trwa 6 lat. Nauczanie odbywa się według programów i planów nauczania zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 5
Szkoła utrzymywana jest z subwencji oświatowej, środków budżetowych Gminy. Nauka w szkole jest bezpłatna. Środki finansowe uzupełniające pochodzą z darowizn, dobrowolnych wpłat rodziców i osób prywatnych.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a szczególności:
1. wyposaża w wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społeczno -ekonomicznych współczesnego świata i kraju, o kulturze, środowisku społecznym i jego ochronie, nauce, technice i pracy w zakresie dającym podstawę do dalszej edukacji.
2. wyrabianie umiejętności wykorzystania wiedzy w życiu codziennym, celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.
3. kształtuje u uczniów umiejętności harmonijnego łączenia aktywności fizycznej i intelektualnej oraz postępowania zgodnego z zasadami higieny psychicznej i fizycznej.
4. przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, umożliwia nabywanie umiejętności właściwego zachowania się, tolerancji i pozytywnego nastawienia wobec wszystkich ludzi i wszystkiego.
5. przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje u uczniów wrażliwość na piękno, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych.
6. włącza uczniów do działań służących ochronie środowiska, uświadamia rolę i zadania człowieka w kształtowaniu środowiska
7. .kształtuje pozytywny stosunek do otoczenia, poszanowanie własnego warsztatu pracy, przedmiotów należących do innych osób, poczucie odpowiedzialności za wygląd pomieszczeń szkolnych, podejmowanie działań na rzecz szkoły i innych uczniów.
8. dąży do integracji całej społeczności szkolnej: nauczycieli, rodziców, uczniów.

§ 7
Cele i zadania szkoły zawarte w § 6 są realizowane poprzez:
1. Pełną realizację programów nauczania zatwierdzonych przez MENiS
2. Realizację programu nauczania wychowawczego szkoły, który stanowi integralną część szkolnego zestawu programów nauczania i niniejszego statutu, szkoły
3. Organizowanie zajęć nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwijanie zainteresowań uczniów w miarę posiadanych środków finansowych.
4. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a w szczególności:
· realizowanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.
· czynne poradnictwo w zakresie grup dyspanseryjnych,
· organizowanie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, dydaktyczno wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,
· organizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy,
· organizowanie zajęć logopedycznych dla uczniów z wadami wymowy.
Zasady udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej określają odrębne przepisy (Dz. U. Nr. 13 Rozporządzenie MEN z 15 stycznia 2001 r.)
5. Umożliwienie realizowania indywidualnego programu lub toku nauki dla uczniów uzdolnionych. Szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki określa Kurator Oświaty.
6. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej przez organizowanie w szkole lekcji religii, na zasadach określonych w odrębnych przepisach

§ 8
Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednie do wieku i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności odpowiada:
1. Za bezpieczeństwo ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, na imprezach szkolnych i pozaszkolnych odpowiada nauczyciel prowadzący.
2. Podczas przerw między zajęciami nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurni. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa dyrektor szkoły wewnętrznym zarządzeniem.
3. Za bezpieczeństwo uczniów na wycieczkach odpowiadają opiekunowie według następujących zasad:
· wycieczka piesza na teren wsi — l opiekun na 25 uczniów
· wycieczka na teren miasta z korzystaniem ze środków lokomocji miejskiej -l opiekun na 12 uczniów
· wycieczka autokarem do innych miast - l opiekun na 10 uczniów.

§ 9
Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza:
1. organizuje nauczanie indywidualne dla przewlekle chorych po uprzednim zaleceniu poradni psychologiczno- pedagogicznej
2. organizuje pomoc materialną doraźną dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

§ 10
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi - wychowawcy.
2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego kl. I-III, IV-VI.
3. Trójka klasowa rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy, podając motywację swojej prośby.
4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania prośby.

ORGANY SZKOŁY

§ 11
Organami szkoły są:
1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców

§ 12
Dyrektor szkoły sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej szkoły, a w szczególności za:
· Racjonalne planowanie i organizowanie pracy zgodnie z potrzebami uczniów i środowiska szkolnego, zasadami higieny pracy umysłowej, ładu, porządku i dyscypliny.
· Poziom i wyniki w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej.
· Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
· Realizacja uchwał rady pedagogicznej szkoły, podjętych w ramach jej kompetencji.
· Zaspakajanie kulturowych i zdrowotnych potrzeb uczniów oraz organizowanie ich czasu wolnego w ramach programowej działalności szkoły.
· Tworzenie atmosfery pracy opartej na wzajemnej życzliwości i szacunku.
· Zapewnienie uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły należytych warunków higieniczno - sanitarnych, bezpieczeństwa i opieki na jej terenie oraz w czasie zajęć organizowanych poza szkołą.
· Właściwie dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły.
· Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

§ 13
1. Dyrektor szkoły jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników szkoły, kieruje pracami rady pedagogicznej jako przewodniczący, uczestniczy w pracach rady rodziców oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz. Podczas nieobecności dyrektora szkoły za całokształt pracy odpowiedzialność ponosi społeczny zastępca wybrany na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym, a podczas jego nieobecności nauczyciel dyżurny.
2. Dyrektor szkoły decyduje w sprawach:
· zatrudnia nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, zwalnia nauczycieli i pracowników obsługi,
· przyznawania nagród dyrektora szkoły nauczycielom oraz nagród
i premii innym pracownikom szkoły.
· występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, i innych wyróżnień dla nauczycieli pracowników innych pracowników szkoły.
Dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim i związkami zawodowymi. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w odwodzie szkoły.
Dyrektor może podjąć decyzję w sprawie odraczania obowiązku szkolnego lub o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej

§ 14
1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest wewnętrznym organem kolegialnym szkoły powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem jej statutowej działalności, zwłaszcza zaś powiązanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą.
2. Zasady organizacji pracy rady pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa regulamin pracy rady pedagogicznej.
3. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
5. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana zasięgnąć opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w następujących sprawach:
· statutu szkoły
· innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
· organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych
· oceny działalności szkoły
· rozwiązywania sytuacji konfliktowych
· regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

§ 15
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców szkoły.
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4. Rodzice uczniów uczestniczą w życiu szkoły w miarę swoich możliwości czasowych i finansowych, a w szczególności:
· Poprzez swoich delegatów w Radzie Rodziców opiniują program wychowawczy szkoły, szkolny zestaw programów nauczania, wewnątrzszkolny system oceniania, organizację pracy oraz warunki życia szkolnego, oceniania dyrektora i nauczycieli, realizowania budżetu szkoły, organizacji zajęć pozalekcyjnych, innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, organizacji działających w szkole.
· Uczestniczą w pracach organizacyjnych życia szkoły, klasy poprzez współorganizację uroczystości szkolnych, wycieczek, biwaków, itp.
· Wspierają finansową działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, i gospodarczą szkoły.

§ 16
1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą uczniowie szkoły.
2. Organ samorządu uczniowskiego jest reprezentantem uczniów wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.
4. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
· prawo do zapoznania z programem nauczania, jego treścią, celami
i przedmiotowym systemem oceniania i wewnątrzszkolnego systemu oceniania
· prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
· prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania swoich potrzeb.
· prawo do organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
· prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
· prawo wydawania gazetki szkolnej i prowadzenia kroniki
· prawo zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród

§ 17
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Dyrektor szkoły na zebraniu rodziców we wrześniu przedstawia założenia programu wychowawczego szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, organizację pracy, zadania administracyjno- gospodarcze.
3. Wychowawcy na zebraniach z rodzicami we wrześniu zapoznają ich z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi klasy, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, programem wychowawczym szkoły, zarządzeniami porządkowymi dotyczącymi uczniów.
4. Każdy nauczyciel obowiązany jest do udzielania rzetelnych informacji rodzicom o ich dzieciach na temat zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.
5. Wychowawca i nauczyciele udzielają porad rodzicom na ich życzenie w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka.
6. Rodzice mają prawo zwracania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny celem wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
7. Rodzice zobowiązani są do przybycia do szkoły na prośbę nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora w sprawach dotyczących ich dziecka.

§ 18
Dyrektor szkoły przedstawia warunki bieżącej wymiany informacji pomiędzy
organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach w następujący sposób:
1. Informacje udostępniane są na tablicach ogłoszeń dla nauczycieli i uczniów oraz bezpośrednio na apelach.
2. Samorząd uczniowski posiada swoją tablicę informacyjną.
3.Co najmniej dwa razy w roku dyrektor spotyka się z Radą Rodziców, a jeden raz w roku z ogółem rodziców celem wymiany informacji.
4.Ważne i pilne informacje dla nauczycieli i uczniów przekazywane są ustnie lub poprzez książkę zarządzeń.

§ 19
Szkoła organizuje stałe formy spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, zebrania klasowe ( 4 razy w ciągu roku szkolnego), kontakty indywidualne ( 1 raz w miesiącu), odwiedziny w domu rodzinnym ucznia (w miarę potrzeb).

§ 20
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu uczniowskiego są reprezentantem uczniów wobec dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a szczególnie dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
· Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
· Prawo do znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
· Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania swoich potrzeb,
· Prawo organizowania działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
· Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
· Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§ 21
Sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole.
1. Sytuacje konfliktowe między uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności przy pomocy wychowawcy.
2. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwołać do pomocy innych organów szkoły (Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Samorządu Uczniowskiego).
3. W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane strony mogą odwołać się do Kuratorium.
4. W wyżej wymieniony sposób powinny być również rozwiązywane sytuacje konfliktowe między zespołem klasowym a nauczycielem lub rodzicami a nauczycielem.

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 22
1. Dyrektor szkoły w oparciu o zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia2002r.w sprawie organizacji roku szkolnego podaje do wiadomości nauczycielom, rodzicom, uczniom.

§ 23
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
2. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej oraz planu finansowego szkoły.
3. Arkusz zatwierdza Zarząd Gminny do 30 maja danego roku.
4. Na arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin nauczania w ciągu tygodnia, liczba godzin przedmiotów nadobowiązkowych oraz zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez gminę.

§ 24
l. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danego etapu edukacyjnego zatwierdzonych przez MENiS i programów autorskich wpisanych w zestaw szkolnych programów.
2. W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego na zlecenie organów samorządu lokalnego.

§ 25
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć określony szkolnym planem nauczania.

§ 26
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
2. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00, przerwy trwają po 10 minut, a po trzeciej
lekcji -20 minut.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w nauczaniu zintegrowanym
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

§ 27
1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa można dokonywać podziału oddziałów na grupy.
2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści nauczania wynika konieczność wprowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych.
3. W razie szczególnie trudnych warunków demograficznych lub geograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci sześcioletnich i zajęć prowadzonych w klasie pierwszej.
4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
6. Szkoła może dokonywać innego podziału na grupy uwzględniając wysokość posiadanych pozabudżetowych środków finansowych.

§ 28
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym i tygodniowym rozkładem zajęć, w grupach oddziałowych, między oddziałowych, między klasowych i między szkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
2. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

§ 29
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. W szkole funkcjonuje dożywianie.
Szkoła zapewnia każdemu uczniowi możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego posiłku.

§ 30
1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
3. Biblioteka współpracuje z Biblioteką Publiczną w Podgórzu.
4. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki, gromadzenia zbiorów, ich porządkowania oraz udostępniania określają odrębne przepisy.
5. Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za dobór księgozbioru, utrzymanie go w należytym stanie, a ponadto:
· prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczo informacyjnego
· czuwa nad terminami prenumeraty czasopism dla nauczycieli, udostępnia je zainteresowanym,
· organizuje zajęcia propagujące czytelnictwo,
· dokonuje selekcji zbiorów.
6. Skontrum w bibliotece dokonuje komisja powołana przez Dyrektora szkoły nie rzadziej
niż co 5 lat.

§ 31
1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
· Pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem
· Szatni
· Ogrodu szkolnego
· Zespołu urządzeń sportowych
· Pomieszczeń administracyjno-gospodarczych

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 32
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 33
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
· rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjny i pozalekcyjnych zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki,
· przygotowanie i posiadanie planu realizacji materiału nauczanego przedmiotu,
· prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągania w tym zakresie jak najlepszych wyników,
· tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
· indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,
· upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,
· ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno – resocjalizacyjnej,
· dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
· sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności,
· poznawanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznanie i kształtowanie uzdolnień
· systematyczna współpraca i współdziałanie z domem rodzinnym,
· zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
· prowadzenie klasopracowni, przejawianie troski o powierzony mu sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska dydaktycznych wystrój i estetykę klasy,
· aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
· prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej dydaktycznych realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczych lub wychowawczo – opiekuńczych,
· doskonalenie swoich umiejętności metodycznych, dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez udział w formach doskonalenia i samokształcenia,
· prowadzenie wychowawstwa klasy,
· opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów,
· pełnienie obowiązków podczas dyżurów według ustalonego harmonogramu.

3. Nauczyciel ma prawo do:
· wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu dydaktyczno- wychowawczego,
· Zachowania wolności sumienia i wyznania oraz poszanowania godności osobistej.
· podnoszenia swojej wiedzy zawodowej i naukowej przez:
- możliwość korzystania z różnych dostępnych form dokształcania i doskonalenia w ramach posiadanych przez szkołę środków,
- prowadzenia działalności innowacyjnej według obowiązujących przepisów,
· zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły, jej kierownictwa i
zwracania się z opiniami i wnioskami dotyczącymi pracy szkoły do organu prowadzącego z zachowaniem drogi służbowej,
· decydowania o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
· decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
· współdecydowania o ocenie zachowania swoich uczniów,
· wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
· korzystania z funduszy zdrowotnych, socjalnych, mieszkaniowych na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 34
1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:
· poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu,
· stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.
2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły cywilnie lub karnie za:
· tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
· nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w wypadku pożaru,
· zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia szkolnego przydzielonego mu przez Dyrektora szkoły, a wynikłego z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia,
· za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu Pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodne z Kodeksem Pracy.

§ 35
1. Nauczyciel może być wyróżniany i nagradzany.
2. Nauczyciela wyróżnia i nagradza się za wzorowe wykonywanie obowiązków,
przejawianie inicjatyw w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, wykonywanie prac wykraczających poza jego obowiązki.
3. Nagroda może być przyznana w formie:
· ustnego podziękowania dyrektora szkoły na forum rady pedagogicznej
· pisemnego podziękowania dyrektora szkoły dołączonego do akt osobowych nauczyciela,
· nagrody pieniężnej dyrektora szkoły
· wystąpienia z wnioskiem o nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych,
· wnioskowanie o tytuły honorowe i odznaczenia państwowe,
· nagrody jubileuszowej z zakładowego funduszu nagród według odrębnych przepisów.

§ 36
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą
tworzyć zespół przedmiotowy.
2. pracą zespołu przedmiotowego kieruje lider powołany przez Dyrektora szkoły na wniosek zespołu
3. Zespoły przedmiotowe mają następujące cele i zadania:
· organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników
· wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów badania wyników nauczania
4. Dyrektor szkoły lub Rada Pedagogiczna może dokonywać zmian w organizacji zespołów przedmiotowych
5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

§ 37
1. Pracą wychowawczą klasy kieruje nauczyciel wychowawca, którego zadaniem jest:
· tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie
· inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
· podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji tych zadań:
· otacza indywidualną opieką każdego wychowanka planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami; różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy zajęć tematycznych na spotkania klasowe.
· Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą, dla doskonalenia procesu dydaktyczno - wychowawczego, z higienistką szkolną i rodzicami w celu wczesnego wykrycia chorób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska.
· Inicjuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otacza opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej, organizuje niezbędną pomoc w tym zakresie, prowadzi działalność w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
· Systematycznie informuje rodziców o postępach w nauce, trudnościach wychowawczych na terenie szkoły oraz organizuje wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami i dyrektorem szkoły.
· Inspiruje i organizuje środowisko wychowawcze na rzecz szkoły, prowadzące do możliwie jak najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem.
· Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego.
· Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
· Troszczy się o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce,
· Interesuje się postępami uczniów w nauce, zwraca szczególną uwagę na tych, którzy napotykają na trudności, analizuje problem wspólnie ze swoją klasą,
· Wyrabia u uczniów poczucie współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę i czystość na terenie szkoły i klasy.
3. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno -wychowawczej:
· plan pracy wychowawcy klasowego
· dziennik lekcyjny
· arkusze ocen
· inne dokumenty zawierające informację o uczniach
4. Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji naukowych i oświatowych.

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 38
1. Nauka w szkole jest obowiązkowa..
2. Granice obwodu, z którego uczniowie uczęszczają do szkoły ustala Gmina Łomża w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
3. Obowiązek szkolny dziecko rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat

§ 39
1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem l września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.
3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż na l rok.
4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej.
5. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kurator Oświaty może zwolnić od spełniania obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat.
7. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w szczególności:
· kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego, a także współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku
· prowadzi ewidencję spełniania obowiązku
8. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Urząd Gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ranach zadań własnych do przesłania dyrektorowi szkoły informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci w wieku od 6 do 13 lat podlegających obowiązkowi szkolnemu.
10. Dyrektor szkoły gromadzi informację dotyczące spełniania obowiązku szkolnego poza jej obwodem.
. § 40

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
· dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
· zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
· zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

§ 41
1. Miejscem pobierania nauki przez dziecko jest szkoła.
2. Uczniem szkoły może być również dziecko spoza obwodu tej szkoły za zgodą dyrektora szkoły przyjmującej gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3. W przypadku deficytów rozwojowych, choroby, konfliktu z prawem, obowiązek szkolny może być realizowany w innych do tego celu powołanych placówkach.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach miejscem pobierania nauki może być dom rodzinny.
5. Jeżeli dziecko pobiera naukę w domu, a nie jest kierowane przez placówkę oświatowo- wychowawczą, podstawą przyjęcia do danej klasy jest egzamin sprawdzający.
6. Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły.
7. Egzamin sprawdzający obowiązuje także uczniów powracających do szkoły z zagranicy. Jest on podstawą umieszczenia ucznia w danej klasie.

§ 42
1. Szkoła prowadzi zapisy do klasy pierwszej na rok przed rozpoczęciem wypełniania obowiązku szkolnego. Odbywają się one w miesiącach kwietniu i maju każdego roku.
2. Podczas zapisu zakładana jest karta sześciolatka na podstawie rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

§ 43
1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją.
2. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na podstawie regulaminu oceniania, klasyfikacji i promowania.

§ 44
l. Uczeń ma prawo do :
· właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
· opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
· swobody wyrażania myśli i przekonań - jeśli nie narusza tym dobra innych
· wolności sumienia i wyznania zgodnie z oświadczeniami rodziców
· indywidualnego toku kształcenia
· rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów w miarę istniejących środków
· znajomości programów nauczania realizowanych na lekcjach, przedmiotowych systemów oceniania z poszczególnych przedmiotów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
· jawnej, obiektywnej i sprawiedliwej oceny, oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
· do egzaminu poprawkowego i sprawdzającego
· być zwolniony z nauki z wychowania fizycznego
· odwołać się od decyzji o wymiarze kary na posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego lub prosić Samorząd Klasowy i wychowawcę klasy o poręczenie
· pomocy w przypadku trudności w nauce u nauczyciela przedmiotu lub kolegi
· korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego
· korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki pod opieką nauczyciela,
· wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
· udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej, uczestniczenia w organizowanych formach wypoczynku
· godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz przez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
· Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
2. Uczeń ma obowiązek:
· przestrzegać postanowienia zawarte w Statucie Szkoły
· systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych
· usprawiedliwiania nieobecności w szkole i nadrabiania zaległości programowych
· przynosić pisemne usprawiedliwienia od rodziców z pojedynczych jednostek lekcyjnych,
· przebywanie w czasie przerw między lekcyjnych na terenie szkoły lub na boisku szkolnym
· rzetelnie przygotowywać się do każdej pracy klasowej
· być przygotowanym na każdą jednostkę lekcyjną
· odnosić się z szacunkiem do siebie, kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, zachować się zgodnie z zasadami kultury współżycia
· chronić własne życie i zdrowie
· w razie wypadku poza obrębem szkoły, jak najszybciej powiadomić dyrektora szkoły lub nauczyciela
· dbać o ład i porządek oraz wspólne mienie, sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne
· do zmiany obuwia i przynoszenia odpowiedniego stroju na lekcje wychowania fizycznego,
· nosić strój schludny, czysty
· pomagać w pracach porządkowych na terenie szkoły w godzinach wyznaczonych przez nauczycieli
· podporządkować się postanowieniom zawartym w regulaminie Samorządu Uczniowskiego i Statucie Szkoły
· przeciwdziałać wszelkim objawom nie odpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego oraz ponoszenia odpowiedzialności materialnej za udowodnione zniszczenia,
· szanować symbole narodowe, szkolne i kultywować tradycje szkoły,
· przybywać punktualnie na zajęcia szkolne i pozaszkolne.

§ 45
1. Uczeń może być nagradzany i wyróżniany.
2. Wy różnienia i nagrody uczeń otrzymuje za:
· rzetelny stosunek do nauki i obowiązków, potwierdzonych wynikami w nauce, wzorową frekwencją i postawą
· osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej
· pomocy innym
· szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy i sportu
3. Wyróżnienia i nagrody udzielane są w formie:
· pochwały wychowawcy klasy na jej forum
· pochwały dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec szkoły i rady pedagogicznej
· listu pochwalnego do rodziców
· nagrody książkowej, dyplomu uznania lub pucharu
· świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem (średnia ocen 4,75,zachowanie co najmniej dobre )
4. Wyróżnienia lub nagrody przyznaje się na wniosek:
· samorządu uczniowskiego
· wychowawcy klasowego
· nauczyciela przedmiotu
· dyrektora szkoły
· rady pedagogicznej

§ 46
l. Uczeń może być ukarany za:
· nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły i regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
· nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lud instytucji
uprawnionych do ich wydawana
2. Kara może być udzielona w formie:
· upomnienia lub nagany udzielonej przez wychowawcę na forum klasy
· upomnienia przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy
· upomnienia lub nagany udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec uczniów szkoły
· obniżenia oceny ze sprawowania
· odsunięcia od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę
· zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz
· przeniesienia do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły. za zgodą rodziców i w porozumieniu z dyrektorem nowej szkoły
3. Kara może być udzielana na wniosek:
· wychowawcy klasy
· samorządu uczniowskiego
· dyrektora szkoły
· rady pedagogicznej
· nauczycieli przedmiotów
4. Kara indywidualna może być zawieszona przez udzielającego na pisemną prośbę zainteresowanego, złożoną do wychowawcy lub dyrektora szkoły oraz po uzyskaniu poręczenia nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji szkolnych w ciągu trzech dni od daty jej wymierzenia.
5. Kary nałożone przez radę pedagogiczną mogą być anulowane przez nią, po uzgodnieniu z samorządem uczniowskim i dyrektorem szkoły
6. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły, nadzorującego w szczególnych przypadkach do organu nadzorującego szkołę.
7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów uczniów o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego kary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z ewidencją pieczątek używanych w szkole.

§ 48
Szkoła może posiadać własny sztandar, godło, emblemat.

§ 49
1.Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 50
Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu i społeczności szkolnej.

§ 51
Dopuszcza się możliwości zmiany w statucie lub poszczególnych jego częściach na wniosek rady pedagogicznej.

Statut Szkoły zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.08.2002r.
Data powstania: czwartek, 3 lip 2003 14:03
Data opublikowania: czwartek, 3 lip 2003 14:23
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2504 razy